Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Erasmus+ projekat: Preporuke za unapređivanje rada specijalnih škola

PREPORUKE ZA UNAPREĐIVANjE RADA ŠKOLA ZA DECU SA SMETNjAMA U RAZVOJU U SRBIJI 

(na kraju teksta možete prelistati ceo priručnik)

 

Tokom procesa izrade ovih preporuka, uzeli smo u obzir i primere dobre prakse u Srbiji, na osnovu čega dajemo sledeće preporuke za unapređivanje rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju.

1. Uspostaviti saradnju sa ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
2. Primenjivati stimulativne programe za decu sa smetnjama u razvoju na najranijem uzrastu.
3. Formirati transdisciplinarne timove koji će proceniti potrebe deteta, izraditi, pratiti i evaluirati predloženi program rane stimulacije.
4. Obučiti stručnjake za primenu instrumenata za funkcionalnu procenu dece sa smetnjama u razvoju u cilju izrade individualnih stimulativnih programa.
5. Stimulisati razvoj dece sa smetnjama u razvoju koristeći specijalizovanu opremu i prostor.
6. Potrebno je obezbediti da sve škole za decu sa smetnjama budu kvalitetno opremljene i da standard bude ujednačen bez obzira da li je škola u Beogradu ili u malom gradu.
7. Rad sa decom sa smetnjama u razvoju treba da bude organizovan individualno i kroz aktivnosti u malim grupama. 
8. U školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju pored redovnog nastavnog plana i programa realizovati i posebne stimulativne programe (logopedske vežbe, reedukacija psihomotorike, korektivno preventivne vežbe, orijentacija i kretanje, slušne i govorne vežbe...) 
9. Izvršiti prilagođavanja organizacije rada u školi koja podrazumevju formiranje specifičnih timova i stručnih veća, tematsko planiranje, razvoj međupredmetnih kompetencija, aktivne odmore, prilagođavanje prostora i raspored aktivnosti. 
10. Prilikom planiranja nastave u školi za decu sa smetnjama u razvoju, posebno raditi na razvoju adaptivnih veština (konceptualne, socijalne i praktične veštine). 
11. Neophodno je omogućiti da deca sa težim i višestrukim smetnjama u razvoju prate prilagođeni program učenja koji neće biti organizovan kroz uobičajene nastavne predmete već kroz određene oblasti. U Švedskoj postoje “trening škole” koje su vrsta specijalne škole, a učenje je usmereno na sticanje životnih veština, na komunikaciju, radno angažovanje i samoposluživanje. Ove škole su za neke od korisnika celoživotne. S obzirom na porast prevalencije autizma i težih ometenosti u razvoju predlažemo da se u školama za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji uvedu i ozvaniče programi „trening škole“, odnosno programi koji su usmereni na komunikaciju i sticanje životnih veština.
12. Opremiti prostore za trening životnih veština i profesionalnu orijentaciju i osposobljavanje.
13. Neophodno je primenjivati u radu alternativnu i augmentativnu komunikaciju (Sistem komunikacije pomoću razmene slika “PECS”, Brajevo pismo, znakovni jezik...). Koristiti u radu asistivnu tehnologiju.
14. Razvijati resursne centre za procenu, obuku za korišćenje, praćenje i primenu asistivne tehnologije za učenike škole i za učenike koji ostvaruju pravo na dodatnu podršku iz redovnih škola.
15. U okviru resursnih centara pored asistivnih tehnologija inicirati izradu pomoćnih nastavnih sredstava.
16. Potrebno je intenzivnije primenjivati naučno zasnovane i socijalno validirane intervencije za podučavanje dece sa poremećajima iz spektra autizma. 
17. Razvijati programe podrške defektologa i logopeda za decu /učenike u redovnim vrtićima/školama.
18. Uskladiti zakonska i podzakonska akta u oblasti obrazovanja koja će olakšati implementaciju nastavnog plana i programa u školama ovog tipa.
19. Razvijati inkluzivne programe sa drugim školama u oblasti umetnosti, sporta...
20. Kako bi kvalitet života dece sa smetnjama u razvoju bio na višem nivou, neophodno je napraviti programe u oblasti organizacije slobodnog vremena u školi i porodici.
21. Učiniti obrazovanje dostupnim kroz razvoj programa za decu na bolničkom i kućnom lečenju, program obrazovanja odraslih, program učenja na daljinu...
22. Razvijati programe podrške porodici.
23. Organizovati seminare za stručnjake u cilju implementacije savremenih metoda u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.
24. Edukovati vaspitače, nastavnike i stručne saradnike kroz akreditovane seminare.
25. S obzirom na to da škole za decu sa smetnjama u razvoju pohađaju deca bez obzira na tip smetnje neophodno je obezbediti dodatnu edukaciju za defektologe koji su zaposleni u školama za decu sa smetnjama u razvoju. U širem okruženju, u Evropi i svetu, postoje nove metode rada, novi, savremeniji i efikasniji pristupi koji su nama još uvek nedostupni. U vremenu kada su u porastu višestruke smetnje u razvoju od defektologa se zahteva šire znanje od onog dobijenog na osnovnim studijama. Zato je neophodno defektolozima obezbediti kontinuiranu edukaciju.
26. Primeniti principe univerzalnog dizajna u cilju kreiranja pristupačnog prostora.
27. Senzibilisati članove lokalne zajednice za potrebe dece/učenika sa smetnjama u razvoju.
28. Izvršiti mapiranje i umrežavanje partnera iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora.
29. Inicirati projektno finansiranje u cilju unapređenja podrške školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Autori preporuka: dr Stevan Nestorov, prof.dr Nenad Glumbić, dr Violeta Nestorov, prim.dr Ljiljana Abramović SavićJelena Vukic. Saradnici na izradi preporuka: mr Slavica Marković, Violeta Strahinjević. Saradnik u projektu:Tatjana Doslo.

 

*Tekst je preuzet iz publikacije grupe autora “Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji”. Preporuke su rezultat projekta „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ koji se sprovodi NVO “Pomoć porodici” u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Na sledećem linku prelistajte priručnik!

 

 

Priručnik: Da naše specijalne škole budu kao evropske - preporuke za unapređivanje rada specijalnih škola u Srbiji