Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Erasmus+ projekat: Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Švedskoj

Obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Švedskoj

 

U okviru programa Erasmus+, finansiranog od strane Evropske unije, organizacija „Pomoć porodici“ sprovodi projekat pod nazivom „Da naše specijalne škole budu kao evropske“. Pošli smo od ideje da izmenimo dominantnu percepciju „specijalnog školstva“ kao nepoželjne obrazovne prakse. Svugde u svetu specijalno znači nešto posebno i prilagođeno, a u to smo se uverili kroz program učenja i posmatranja na radnom mestu u Stokholmu. Ta čuvena rečenica „škola po meri deteta“ u Švedskoj nije samo fraza. 


U Švedskoj za decu sa intelektualnim smetnjama, kao i za decu sa drugim smetnjama u razvoju postoji poseban kurikulum koji se zove „CSSSID“– Obavezna osnovna škola za učenike sa intelektualnim invaliditetom i „CSSSSD“– Obavezna specijalna škola za učenike sa specifičnim invaliditetom. 
Švedska troši 5,4% svog bruto domaćeg proizvoda (BDP) na obrazovne institucije od primarnog do tercijarnog obrazovanja (OECD, 2015). Pravo na obrazovanje za svu decu propisano je Švedskim zakonom o obrazovanju (2010), koji takođe garantuje pravo na posebnu podršku od predškolskog do višeg srednjoškolskog uzrasta, naglašavajući odgovornost škola da uzmu u obzir potrebe svakog deteta. Prema Nacionalnoj agenciji za obrazovanje posebne grupe postoje uglavnom za decu kojoj je dijagnostikovan poremećaj iz spektra autizma ili ozbiljni govorno- jezički poremećaji. Postoje i nezavisne osnovne i srednje škole koje su usmerene na učenike kojima je potrebna posebna podrška. Takođe postoje desetine škola za obrazovanje dece sa neuropsihijatrijskim problemima (Nacionalna agencija za obrazovanje, 2014). 


Deca koja ne ispunjavaju nacionalne zahteve za redovnu školu zbog intelektualnih smetnji, primaju se u specijalne škole (CSSSID). Pre upisa u ovakvu školu dete treba da prođe procenu, koja se odnosi na pedagoške, psihološke, medicinske i socijalne aspekte. Prilikom boravka u Švedskoj, u jednoj ustanovi, prisustvovali smo prijemu dece na početku školske godine i timskoj sveobuhvatnoj proceni njihovih sposobnosti i potreba za podrškom. U proces je takođe uključen i roditelj. Na ovaj način bi trebale da funkcionišu i naše „Interresorne komisije“. Za učenike sa intelektualnim smetnjama postoji i mogućnost da se školuju u redovnoj školi prema kurikulumu za CSSSID ili, obratno, u CSSSID školama, ali poštujući nastavni plan redovne škole uz primenu individualnog obrazovnog plana. 
Kao što smo istakli, za decu sa smetnjama u razvoju je veoma važno da ovladaju životnim veštinama. U Švedskoj postoji posebna vrsta „CSSID“ škole koja je „specijalna trening škola“, odnosno „škola za obuku“. 
Deca koja pohađaju trening školu imaju umerene do teške intelektualne smetnje, teže oblike poremećaja iz spektra autizma ili višestruke smetnje. Trening škola ne nudi akademske predmete, već ima sopstveni nastavni plan i program koji se fokusira na aspekte svakodnevnog života, odnosno na sticanje životnih veština. 


Deca u „trening školu“ dolaze sa šest ili sedam godina, a završavaju sa dvadeset godina. Nastavni čas traje 40-60 minuta, a aktivnosti se planiraju i smenjuju prema svakom detetu po potrebi. Nema krute strukture časa i frontalnog pristupa i dugotrajnog sedenja u školskim klupama. Naravno, kao ni u drugim školama, nema školskog zvona. Deca koja pohađaju trening školu zahtevaju visok stepen podrške i pored specijalnih edukatora tu je i veliki broj asistenata u nastavi koji su adekvatno edukovani. Stručnog osoblja ima dovoljno da uglavnom na svakog učenika dolazi jedan zaposleni. Postoje i osobe koje imaju specijalizaciju za oblast organizacije slobodnog vremena jer se tome pridaje veliki značaj. Profesor muzičkog ne drži klasičnu nastavu iz ovog predmeta nego sprovodi terapiju muzikom. Svaka škola ove vrste ima i osobu koja deci pomaže da se snađu u životu van škole u smislu ostvarivanja kontakta i traženja posla.
U ovim školama imaju osmišljen boravak dece tokom školskog raspusta i vikenda, što je planirano godišnjim planom. To omogućava kontinuitet što je za decu sa smetnjama u razvoju veoma važno.

*Tekst je preuzet iz publikacije grupe autora “Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji”. Preporuke su rezultat projekta „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ koji se sprovodi NVO “Pomoć porodici” u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Foto (ilustracija): Jelena Vukić, član projektnog tima.

Autori preporuka: dr Stevan Nestorov, prof.dr Nenad Glumbić, dr Violeta Nestorov, prim.dr Ljiljana Abramović Savić, Jelena Vukić. Saradnici na izradi preporuka: mr Slavica Marković, Violeta Strahinjević. Saradnik u projektu: Tatjana Došlo