Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Primer dobre prakse: Škola "Radivoj Popović" Zemun

Primere dobre prakse obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji navodimo kako bi se unapređivanje obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju sprovelo što uspešnije i što brže.  Za primere dobre prakse odabrali smo neke od škola sa kojima imamo dobru saradnju.

Primer 2: Osnovna škola „Radivoj Popović“, Zemun

Škola za decu sa smetnjama u razvoju „Radivoj Popović“ u Zemunu je primer dobre prakse jer je spontano pretrpela transformaciju. Ova škola sa dugom tradicijom uspešnog obrazovanja i re/habilitacije gluve i nagluve dece, radila je na osnovu pravilnika o nastavnom planu i programu za gluve i nagluve učenike, kao i sve škole ovog tipa dok su bile „podeljene po tipu smetnje“. Kada je došlo do velikih društveno-ekonomskih promena u Srbiji, kako je opisano u podnaslovu „Obrazovni sistem u Srbiji“, ova škola nije uspela da se prilagodi novonastaloj situaciji, a posebno poslednjih 10 godina (do 2014/15).
Posledice toga su bile da je prostor oronuo i postao nefunkcionalan, oprema za rad je dotrajala i zastarela, zidovi i nameštaj su bili ruinirani, a dvorište više nije imalo upotrebnu vrednost za delatnost obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju. Defektolozi/nastavnici nisu imali priliku da se stručno usavršavaju, a jedino što im je preostalo bilo je znanje koje su imali i volja za rad, pa su mnogi samostalno kreirali nastavna sredstva i edukovali se putem interneta. Nažalost to nije bilo dovoljno, pa je škola skoro ostala bez učenika. 
Intenzivan razvoj i reorganizacija škole počinje od 2014. godine. Svi objekti su renovirani, nabavljena je najsavremenija oprema za rad, dvorište je obnovljeno i izgrađen je senzorni vrt, defektolozi su počeli intenzivno da pohađaju programe stručnog usavršavanja, uvedene su nove metode i programi rada. Sprovodi se veliki broj projekata koji su omogućili ubrzan razvoj, a neke od projekata sprovodi i nevladina organizacija „Pomoć porodici“.
Škola danas, osim dece sa oštećenjem sluha, prima decu bez obzira na tip smetnje, a kao i u svim školama, najviše je dece sa poremećajima iz spektra autizma. U sastavu ove škole su i predškolske grupe (uzrast od 6.meseci života do polaska u školu) i internat koji omogućava da deca iz cele Srbije koriste specijalizovane usluge edukacije i rehabilitacije. Škola pruža dodatnu podršku defektologa i logopeda deci koja pohađaju „redovne“ vrtiće i škole. 
*Tekst je preuzet iz publikacije grupe autora “Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji”. Preporuke su rezultat projekta „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ koji se sprovodi NVO “Pomoć porodici” u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Foto:Škola "Radivoj Popović", Zemun

Foto Škola "Radivoj Popović" ZEMUN