Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Primer dobre prakse: ŠOSO "Bubanj", Niš

Primere dobre prakse obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji navodimo kako bi se unapređivanje obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju sprovelo što uspešnije i što brže. Za primere dobre prakse odabrali smo neke od škola sa kojima imamo dobru saradnju.

Primer 3: Škola sa domom učenika „Bubanj“, Niš

I ova škola se inicijalno bavila obrazovanjem i vaspitanjem gluve i nagluve dece, kao i Škola "Radivoj Popović", Zemun ali je ranije počela da se prilagođava potrebama korisnika. Poslednjih godina škola se sve više razvija i prerasta u Regionalni centar podrške deci sa različitim smetnjama u razvoju u Jugoistočnom regionu Srbije. 
U okviru ove ustanove sa kojom organizacija „Pomoć porodici“ ima veoma dobru saradnju, obavljaju se sledeće delatnosti kao što su: rani tretman, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednje stručno obrazovanje, internatski smeštaj za decu iz regiona, servis za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju iz „redovnih“ vrtića i škola i omladini i odraslim licima sa teškoćama u razvoju. U ovoj ustanovi smatraju da je sve veći broj dece sa najrazličitijim razvojnim poremećajima nametnuo potrebe za novim uslugama kojima se ubrzano prilagođavaju. Ustanova ima savremeno opremljene kabinete (snuzelen soba, senzorna soba, montesori kabinet, kabinet za reedukaciju psihomotorike, kabinet za fonetsku ritmiku, audiometriju i fiting slušnih aparata...) Pored zatvorenog prostora u okviru školske zgrade od velike koristi za decu je senzorni park u dvorištu škole gde u prirodnim uslovima, pored relaksacije, deca mogu da se re/habilituju, senzo-motorno stimulišu, obrazuju i vaspitavaju.
I druge škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju uspešno rade i razvijaju se, svaka na svoj način. Preporučujemo da se formira radna grupa i da se izrade posebni pravilnici koji bi doprineli unapređivanju rada u školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Na ovaj način bi se razrešile i brojne nedoumice, a posebno one koje se odnose na vođenje dokumentacije i primenu redovnog plana i programa u uslovima kada se za svakog učenika izrađuje IOP2.