Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Konferencija “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi"

Konferencija “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi"

 

Institut za pedagoška istraživanja iz Beograda, Visoka škola strukovnih studija za

obrazovanje vaspitača iz Sremske Mitrovice i Savez učitelja Republike Srbije iz Beograda organizovali su IVKonferenciju sa međunarodnim učešćem na temu: Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi: Kontinuitet inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi.

 

Veliki je značaj koji u razvoju deteta sa smetnjama u razvoju ima prelazak iz jednog obrazovnog niova u naredni nivo, kao i delovanje različitih faktora koji utiču na ovaj proces. Imajući u vidu da je povezanost i usklađenost između vaspitnoobrazovnog rada u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi jedan od bitnih uslova za uspešnu realizaciju inkluzije na osnovnoškolskom nivou, vrlo je važno istaći kontinuitet ili diskontinuitet u programskim sadržajima, metodici, organizaciji i kvalitetu rada u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi. Konferencija je održana u Sremskoj Mitrovici.

mr Violeta Nestorov ispred PU „Savski venac“, Beograd i mr Stevan Nestorov ispred Pomoć porodici, Beograd, su predstavili rad pod nazivom

Značaj međusektorske saradnje

u procesu socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju

U radu se govori o značaju saradnje u sistemu (ustanova, lokalna zajednica...) i o uspešnim modelima međusektorske saradnje u procesu inkluzije dece sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou u 8 gradova u Srbiji.

Unapređivanje međusektorske saradnje se počinje od prvog nivoa, uključivanjem svih onih koji su radili ili rade sa detetom, pre svega unutar sistema obrazovno vaspitne ustanove, a onda unutar sistema lokalne zajednice- predškolska ustanova, dom zdravlja, interresorna komisija, centar za socijalni rad, dnevni boravak, škola...

Na drugom nivou se precizira šta ko treba da radi i koje usluge može da pruži, koji su problemi, resursi i jake strane.

Najviše problema i prepreka za decu sa smetnjama u razvoju, njihove porodice i stručnjake koji su uključeni u ovaj proces se javlja u samoj tranziciji iz predškolske ustanove u školu i u ovom procesu se jasno vidi da li je sistem međusektorske saradnje dobar ili ne.

FOTO

* Rad je zasnovan na iskustvu stečenom u okviru projekta “Podrška deci sa smetnjama u razvoju u inkluziji u društvo kroz edukaciju i uspostavljanje međusektoske saradnje” koji sprovodi Pomoć porodici u saradnji sa lokalnim partnerima u 8 gradova u Srbiji, a uz podršku Ambasade Finske