Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u ŠOSO "Vidovdan", Bor

Sa ciljem stručnog usavršavanja i unapređivanja rada ustanove održali smo dvodnevni seminar u ŠOSO „Vidovdan“ u Boru. Škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju imaju sve veću ulogu u pružanju podrške deci u inkluzivnom obrazovanju. Stručno usavršavanje je neophodno jer sve veći broj dece ima potrebu za dodatnom podrškom u obrazovanju, a oko 10% dece ima neki od oblika disharmoničnog razvoja koji se odražavaju na čitanje, pisanje, računanje. Autori seminara Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom: prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar, prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, dr Violeta Nestorov, logoped i dr Stevan Nestorov, defektolog. Ovaj program stručnog usavršavanja je koncipiran na osnovu metoda rada prof.Bojanina koji u osnovi ima neuropsihološki pristu